Nyheter

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere? Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå skal igangsettes.

Foto av: Interreg Sverige-Norge

Kombinasjonen av mildere vintre uten tele i jorda, mer nedbør som regn og moderne skogsdrift, byr på utfordringer som gjør det stadig mer krevende å drive i skogen.  Industrien ønsker en jevn og høg råstofftilgang gjennom året, og skal skogbruket innfri dette, må det tenkes smart og handles deretter.

Skogbruket i Jämtland og Västernorrland har historisk sett hatt lange, kalde vintre med gode driftsforhold. Men selv der merker man nå klimaendringenes konsekvenser i skogbruket.

Dette er bakgrunnen for at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Skogsstyrelsen i Jämtland og Skogsstyrelsen i Västernorrland har initiert et samarbeidsprosjekt for å se på felles utfordringer.

Prosjektet skal bidra til å begrense miljøpåvirkningen og til å styrke kompetansen i skogbruket. Prosjektets hovedmål er at det innen 2020 skal være lagt et grunnlag for en jevn og bærekraftig råstoff-forsyning til industrien, som er tilpasset klimaendringene. Dette skal blant annet sikres gjennom å kartlegge nåværende kunnskap, verktøy og metoder i begge land, og bidra til at disse gjøres tilgjengelige for næringsutøverne.

Prosjektet har sterk forankring i næringslivet. Trafikverket, Gällö Skog AB, Rödins Trä AB, Fria Skog AB, SCA Skog AB, Skogforsk, Trøndelag fylkeskommune, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Skogkurs, Maskinentreprenørenes forbund, Arena Skognæringa i Trøndelag, Statsskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil alle bidra i gjennomføringen av prosjektet.

Den norske delen av Interreg-prosjektet er innvilget kr 1 026 100 i norske Interreg-midler og 246 034 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 6 mill. NOK.

Du lese mer om dette på hjemmesiden til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hvilke andre prosjekt i Nordens grønne belte som nå har fått innvilget støtte fra Interreg-prosjektet kan du lese om på hjemmesiden til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Interreg-programmet

Interreg Sverige-Norge dekker området langs den svensk-norske grensen fra Jämtland og Nord-Trøndelag i nord, til Østfold og Västra Götaland i sør. Programmet har som mål å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsningsområdene er forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked.

For mer detaljert informasjon om programmet, informasjonsmøter, søknadsfrister og -prosedyrer, se programmets hjemmeside: www.interreg-sverige-norge.com