Nyheter

Stort og uforløst verdiskapningspotensiale

Kystskogkonferansene har blitt et viktig treffpunkt. Nærmere 70 deltakere fra næringa, forvalting og politikken var med på vårens konferansen på Hell som omhandlet Verdier i Framtidsskogen

Samfunnet må se potensialet som ligger i større satsing på framtidsskogen, sa Knut Dreier styringsgruppeleder for ARENA SKOG under åpninga. Fylkespolitikerne i kystskogbruket ser dette, jf. Kystskogmeldinga, men innsatsen må løftes nasjonalt for at vi skal lykkes!

Argumentene for å satse på verdiskaping med norsk tømmer er de beste. I foredragene beskrives potensialer, muligheter og ikke minst erfaringer bygd opp over flere 10-år. Markedskreftene tilsier at det er medvind fra skogen og ut. Vi har produkter som er gode nok til å vinne konkurransen og det er et betydelig utviklingspotensiale i verdikjeden.

Kystskogbruket vil oppleve endringer i volum og kubikkmasser. I 2030 er det forventet volum i Norge på 495 mill. kbm., hvorav 220 mill. kbm. på kysten. Utviklingen vil ikke fortsette med for lite investeringer i framstidskog de siste årene. Foredragsholderne ga gode råd om hva det er viktig å ta tak i for å lykkes.

Link til foredragene finner du i oversikten under.

Hans Aasnæs, Umoe Group argumenterte for investeringer i norsk skogindustrien. Det må tenkes mye bredere enn bare bioenergi. Vi må satse på knoppskyting og ta vare på den industrien vi har.

Lars Sperre, konsernsjef i Norske Skog viste til betydelig utviklingspotensialer i de trebaserte verdikjedene. Han ser synergier med eksisterende papirproduksjon og konsernet jobber på en rekke utviklingsområder.

Velkommen, Knut Dreier, styringsgruppeleder i ARENA SKOG/ Skognæringa i Trøndelag
Framtidsskogen som kilde for innovativ skogindustri i Norge, Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umoe Group
Industri og marked
Forventinger til framtidens tømmerstokk, Hans Velken, produksjonssjef Moelven Granvin Bruk
Bruk av tømmer i Norsk industri i fremtiden, Lars Johansson, Lead scientist RISE PFI
Klimaendring og skogbruk
EUs regler om opptak av CO2 i skog (LULUCF) – hva betyr det for Norge?, Jon Olav Brunvatne, seniorrådgiver LMD
Dagens og fremtidens skogressurser
Skogressurser i skogreisingsstrøk, Bernt Håvard Øyen, spesialrådgiver Skognæringa Kyst
Skogplanteforedling for framtida, Arne Steffenrem forsker NIBIO og Skogfrøverket
Skogplanteproduksjon i front, Per Olav Grande, daglig leder Skogplanter Midt-Norge
Utenlandske treslag viktig for kysten, Lars Slåttå, seniorrådgiver Skognæringa Kyst
Hva gjør Kystskogbruket med dette?
Prosjekt Framtidsskogen i kystskogbruket Stein Bomo, fylkesskogmester Fylkesmannen i Rogaland
Prosjekt Utenlandske treslag i kystskogbruket, Bernt Håvard Øyen, seniorrådgiver Skognæringa Kyst
Fremtidens skogeier
Endringen hos skogeier og konsekvensene for skogbruket, Gro Follo, forsker RURALIS
Skogpådriverpilot i Trøndelag – Aktivitetsfremmende skogpådrivere i en grønn framtid, Tor Morten Solem, fylkesskogsjef Fylkesmannen i Trøndelag
Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog