Nyheter

INTERESSANT SKOGDAG I LIERNE MED GOD OPPSLUTNING

Skogdagen den 31. august ble arrangert av Skogprosjekt Namdal i samarbeid med Lierne kommune og Lierne skogeierlag, og samlet i alt vel 70 deltakere fra hele gamle Nord-Trøndelag

Bakgrunnen for at arrangementet kom i stand var at entreprenør Alf Robert Arvasli nylig gikk til anskaffelse av et maskinkonsept bestående av Vimek 404 SE hogstmaskin, og Vimek 610 SE lastetraktor. Dette er lett tynningsutstyr som er nytt i vår geografi, og som vurderes å være godt egnet til skånsom tynning i relativt tidlig hogstklasse 3. Det er videre en kjensgjerning at skogtilstanden er preget av mye forsømt ungskogpleie i hogstklasse 2, som naturlig nok forplanter seg inn i hogstklasse 3. Hypotesen til arrangøren var at dette maskinkonseptet i kombinasjon med forhåndsrydding med stangmontert kjedesag, til en viss grad kunne bøte på noe av forsømmelsen av rettidig ungskogpleie, samtidig som det kan være et ekstra råstoffbidrag til industrien.

I tillegg til at det «summet» godt blant deltakerne under demonstrasjonene ble det gode diskusjoner om hvilke muligheter, begrensninger og forutsetninger som lå i dette. Et stort flertall av deltakerne var tydelige på at de hadde tro på både maskinkonseptet, kombinasjonen med forhåndsrydding, og at dette gir skogbruket noen nye muligheter både innenfor forsømte bestand og i ordinær tynning der det er utført riktig ungskogpleie.

Det var heller ingen ting å utsette på verken, været, seteren og øvingsområdet hos skogeier Grete Bruce og Tore Solstad, ei heller serveringen av svartkaffe og «kålbullar» med mere som Lierne skogeierlag ved innleid kokk Jonny Halqvist hadde ansvaret for. Topp dag som flere mente var en suksess!»

Knut Sklett, Skogpådriverprosjektet i Namdalen