Nyheter

Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) for perioden 2019-2021

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) for perioden 2019-2021. Føringer for utarbeidelse av RSK er gitt i brev fra LMD.

Primærskogbruket i fylket har vært involvert i arbeidet igjennom Fagråd skog.

Programmet omfatter status, utfordringer og virkemidler i hele primærskogbruket, samt en aktiv bruk og oppbygging av skogressursen, i tillegg til føringer fra LMD. RSK legger til grunn alt produktivt skogareal i fylket.

Ifølge Fylkesmannen inneholder ikke programmet konkrete tiltak på utfordringer, men gir eksempler på tiltak som vil være nødvendige å iverksette. Tiltak som oppfølging av RSK kategoriseres i tre grupper: Utvikling av verktøy, kunnskapsoppbygging og bruk av virkemidler.

Skogbruket i Trøndelag har gode forutsetninger for å være en sterk bidragsyter i utvikling av bioøkonomien og det grønne skifte. Dette krever imidlertid at skogressursene ivaretas på en god og langsiktig måte og at vi ivaretar vårt ansvar i forhold til klima- og miljøutfordringene.

RSK definerer 3 ulike innsatsområder for å møte skogbrukes utfordringer:

A          Framtidig virkesproduksjon, karbonopptak og -lagring.

B          Tilgang på hogstmoden skog på kort sikt.

C          Skogbrukes omdømme.

For hvert innsatsområde er det definert målsettinger og strategier i programperioden.

RSK peker på at en godt utvikla samarbeidskultur og sterke nettverk innenfor skogbruket i Trøndelag er et godt utgangspunkt for å utvikle næringas rolle for å nå ambisjonene satt i programmet.

Regionalt skog- og klimaprogram Trøndelag 2019-2021