Nyheter

Hvordan gjenta forrige århundres skogsuksess?

Bioøkonomien har skutt fart og blitt mer differensiert. Interessen for bruk av tre er sterkt økende nasjonalt og internasjonalt. Markedet ser stadig nye muligheter for bruk av tre. Når det gjelder kraftfulle klimatiltak kommer vi ikke utenom skognæringas bidrag gjennom effektiv med planting, skogproduksjon og bruk av tre. Nordgen Skog gjennomførte fagdag på Kvatningen, Overhalla den 26. mars hvor temaet ble tatt opp.

Markedet etterspør mer bruk av tre

«Investeringer i skogen er investeringer i en bedre fremtid!», sa Kjersti Kinderås i Arena Skog i sitt innlegg Hva trenger skognæringa? på fagdagen. Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Næringen er i medvind både hva gjelder politiske prioriteringer, anerkjennelse av bidrag for bedre klima og miljø, folks oppfatninger av livskvalitet og motetrender mer generelt. Klyngenettverket Arena Skog er landets største skogverdikjede med både treforedling og tremekaniske virksomheter.

En bedre verden starter i skogen

I virkesforsyningen i Midt-Norge er det sterk avhengighet mellom aktørene og ressursgrunnlaget. Industrien er avhengig av lokalt råstoff av riktig kvalitet. Samtidig jobbes det gjennom ARENA SKOG med å øke bruken av tre gjennom videreutvikling av eksisterende og nye produktområder og i andre typer materialer. Havbruksnæringa i Trøndelag er stor og har opplevd stor vekst, hvor vekstambisjonene vil innebære behov for økt tilgang på fiskefor. Bruk av trefiber i fiskefor er en aktuell mulighet. Markedet på tissue, myk papir og kartong er i voldsom vekst. CTMP-masse fra Follafoss er på dette markedet. Vi ser også stadig nye innfallsvinkler med bruk av tre i bygg både i  Norge og i Europa for øvrig. Det er snakk om store volum med trevirke. Dette er blant de bruksområder som bedriftene i Arena Skog jobber med.

I ei bærekraftig næring med et 100 års perspektiv må råstofftilgangen sikres på lang sikt. Tilgang av riktig plantemateriale på rett sted er sentralt for å sikre framtidig kvalitetsproduksjon. Klyngeprosjektet er opptatt av å bidra til prosjekter og satsinger innenfor på skogplanteforedling som sikrer kvalitet og god tilgang på frø og planter. Aktører som jobber med disse temaene er medlemmer i klyngen.

I Norge har det de siste 90 årene vært en tredobling i stående volum, fra vel 300 millioner kubikkmeter uten bark i 1925 til nesten 1000 millioner kubikkmeter. En 100-årig suksess-historie! Bekymringen ligger i at det meste av skogen i Norge har nådd den mest produktive fasen, og årlig tilvekstrate vil dermed avta. Dette skyldes blant annet at investeringer i etablering av skog over en lengre periode har vært lavere enn tidligere. Det er nødvendig å stoppe fallet i norsk skogproduksjon og på sikt øke produksjonen.

Vi trenger en dynamisk bærekraftig skogforvaltning hvor uttak av tømmer, tilvekst og stående masse øker samtidig i hele landet. Forventede framtidige behov tilsier at århundres suksess-strategi må gjentas med satsing på økt skogproduksjon på skogbrukets produksjonsarealer og planting med stedstilpassa treslag på nye arealer.

Mer informasjon om fagdagen NIBIO.NO.
Nibio sendte direkte fra møtet.

 

Per Olav Grande, daglig leder i Skogplaneter Midt-Norge viser fram vekstkratige prikleplanter.