Nyheter

Trenæringa i Trøndelag bygger miljøvennlig

Leverandørkonferanse 3. april på Stjødal

Det offentlige er en stor og viktig utbygger i Norge. Regjeringens politikk, tuftet på FN`s klimamål pålegger det offentlige at «Offentlige anskaffelser skal være grønne». Regjeringens nylig lanserte Skogstrategi peker på trenæringa som en driver for grønn omstilling og lanserer offensive ambisjoner for næring og samfunn. Offentlige utbyggere i Trøndelagsregionen traff på dialogkonferansen på Stjørdal 3. april leverandører som kan bidra til grønne anskaffelser. Trenæringa i Trøndelag er sammen med regionens kompetanse- og utviklingsmiljøer langt fremme med løsninger for grønn omstilling.

Representanter for det offentlige fikk møte enkeltbedrifter med miljøfokus samt bli vist eksempler der trebruk  kan gi betydelig miljøeffekt i offentlig byggeri. I utstillingsområdet fikk deltakerne se miljøvennlige produkter og løsninger.

Lette trekonstruksjoner

Det er de siste årene realisert en rekke signalbygg med innovativt bruk av tre. Mange bygg er reist ved å benytte kraftige limtrekonstruksjoner og massivtre. Næringsklyngen Arena Skog arbeider med å sikre trøndersk treindustri en plass i det grønne skiftet som forgår i urbant byggeri. Trønderne vil utvikle høye bygg i tre basert på industrialisert norsk byggetradisjon – lette elementkonstruksjoner.

«For oss er det avgjørende å lykkes med å bygge bærekraftig med minst mulig bruk av ressurser» forteller Rune Johnsen ved Støren Treindustri. Bedriften baserer seg på lokalt kortreist råstoff og har spesialisert seg på å effektivisere og industrialisere bygging med lette bindingsverkskonstruksjoner.

Vil utvikle videre

Både Støren Treindustri og Kjeldstad Trelast i Selbu er klyngebedrifter. De har etter hvert lang erfaring med offentlige bygg og kan vise til gode prosjekter med blant annet flere barnehager.

«Klyngen er med når det skal bygges urbant» forteller klyngeleder Kjersti Kinderås entusiastisk. «Våre bedrifter er allerede med opptil 4 etasjer, vi jobber nå med å bygge i minst 6 etasjer» understreker Kinderås. Når de større aktørene trekker lasset i nyutvikling, er det en mulig for de mindre leverandørene å samspille inn med innovative løsninger i større byggeprosjekter. Denne konferansen ønsker spesielt å synliggjøre dette.

For mer informasjon kontakt:
Rune Johnsen, adm.dir. Støren Treindustri, e-post: [email protected]., mob: 922 51 294
Aina Midthjell. Reppe, Tredriver Trøndelag, e-post.: [email protected] , mob. 95977994
Knut Amund Skatvedt, Arena Skog Trøndelag, e-post: [email protected] mob: 480 49 862
Kjersti Kinderås, Arena Skog, klyngeleder, e-post: [email protected]  mob: 952 39 006
Kristin Støren Wigum, Kystskogbruket, FoU, innovasjon og trebruk, [email protected] e-post: 41316295

 

Mer om konferansen – Bærekraftige bygg – med leverandørenes innsats i fokus

Tredriver i Trøndelag, Kystskogbruket og Arena Skog Trøndelag i samarbeid med NHOs leverandørutviklingsprogram, Innovasjon Norge, og flere bransjeorganisasjoner innen bygg og eiendomsutvikling gjennomførte denne felles omvendt dialogkonferanse med leverandører og offentlige byggherrer.

Konferansen tok for seg kommuners ønske om å velge kortreiste råvarer og innovative løsninger som finnes lokalt. Hensikten var å øke kommuner og offentlige byggherrers kunnskap om hva som tilbys «like utenfor stuedøra» slik at de kan bli gode bestillere av miljøvennlige løsninger. Reduserte utslipp til transport, og lokal kompetanse for vedlikehold og drift er sentrale punkter for et bærekraftig bygg. Kombinert med god arkitektur bidrar løsninger i lokalt trevirke til godt inneklima og lavt klimafotavtrykk i både bygge-, bruk- og gjenbruksfasen.

Rundt 100 deltok og representerte kommuner i hele Trøndelag, offentlige aktører og ikke minst bedrifter som leverer løsninger og bidrag til bærekraftige bygg for framtida.

Trevareleverandører fra seks kommuner deltok:
  • Støren Treindustri AS (Støren), Norsk Limtre AS (Mosvik), Norsk Spon AS (Melhus), Økolaft AS (Oppdal), Inntre Kjeldstad (Selbu).
  • Og arkitektkontorer med fokus på god bruk av tre;  Agraff Arkitekter, Blom Arkitekter, Tegn 3 AS.

Her finner du programmet.

 

Jarle Berg, Per Gunnar Nordløkken, begge Støren Treindustri, Knut Amund Skatvedt, Arena Skog/ Treteknisk og Terje Ås, Innovasjon Norge på stand.

Prosjektleder Knut Amund Skatvedt presenterer Arena Skog.

Aina Reppe, Tredriver i Trøndelag og Kristin Støren Wigum, Kysttredriver/ Skognæringa Kyst ønsker velkommen til konferansen.