Nyheter

Fra ARENA SKOG til WOODWORKS! Cluster

Skognæringsklyngen i Trøndelag søker videreføring og skifter navn

Klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG har siden opptaket i det nasjonale klyngeprogrammet i 2016 arbeidet for fornyelse som grunnlag for økt vekst hos skognæringsaktører i Trøndelag. Arena Skog var den gang eneste skog- og treklynge i landet som ble tatt opp i det nasjonale programmet for klynger. Arena Skog-prosjektet er over i 2019, men søknad om videreføring for fem nye år er allerede sendt.

Klyngen satser videre med nytt navn

Styringsgruppa for Arena Skog har på vegne av partnerskapet sendt inn søknad for fem nye år. Klyngen søker dermed om å ta steget opp til neste klyngenivå – som et Arena PRO – med økte ambisjoner og fokus på økt vekst og kommersialisering. I forbindelse med fornyelsesprosessen klyngesamarbeidet nå er inne i, skifter Arena Skog på samme tid til det passende navnet WOODWORKS! Cluster.

I arbeidet med videreutviklingen av klyngen har antall klyngeaktører vokst fra 47 til 75 medlemsbedrifter. Klyngen vil fortsatt ha hovedvekten av sine aktører i Midt-Norge, men vil jobbe for et nasjonalt nedslagsfelt. Klyngen har også etablert samarbeid med internasjonale klynger og marked.

Forbrukerne etterspør bærekraftige produkter

Vi ser klare tendenser til økt klimabevissthet og nye forbrukertrender som øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Det etterspørres løsninger som kan erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer og direkte bidrag til å løse klimaproblemene. Næringa jobber hardt med tanke på videreutvikling innenfor eksisterende produksjoner og i utvikling på nye områder. Vi ser stadig nye innfallsvinkler i forhold til bygging med tre. Det bygges og utvikles treprosjekter i Norge, i Norden og i Europa, og det forskes på bruk av trefiber på nye og spennende områder. Det grønne skiftet er i gang!

Samtidig som at skognæringa bidrar til å skape nye produkter og løsninger så reduseres klimagasser i like stort monn og fremtidsrettede arbeidsplasser skapes”.

Det nasjonale klyngeprogrammet

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som eies i samarbeid av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro perioden er over.

Foto: WOODWORKS! Custer