Nyheter

Norges grønne gull

Vi merker allerede klimaendringene. De gir mye tørr og død skog. Likevel er Norge midt i granas optimale leveområde, særlig i Midt-Norge. Vi må utnytte naturgitte fortrinn, ved å bygge opp en industri som kan produsere fossilfrie bygg, erstatte plast og utnytte bærekraftig tømmer.

Kanadisk skog er spist opp av «the mountain pine beetle». 750 millioner kubikkmeter skog er drept det siste tiåret. Det er 75 ganger så mye som Norge avvirker hvert år. Kanadiske sagbruk mangler tømmer og flere har måttet legge ned.

Nå spises også Sentral-Europas skoger bit for bit – av barkbiller. Ekspert i sørtyske «Forst und Holz», Jürgen Bauer, fortalte til WoodWorks! webinar i forrige uke hvordan europeiske skogeiere hogger det de kan for å berge verdier før tømmeret blir ødelagt. Dette har ført til at skogene tømmes for gran og ungskogen som står igjen vil trenge mange tiår før den er hogstmoden. Grana trives ikke lenger like godt i Mellom-Europa. Europas skogdød, skogbrannene i USA og Australia og flom i Bangladesh – det er synlige resultat av klimaendringene. I tillegg hogges det rekordmye i Amazonas.

Summen er at skog og tømmer blir en stadig knappere ressurs globalt og spesielt i vårt nærmarked, Europa. Norsk gran er derfor i ferd med å bli en svært etterspurt råvare.

Derfor må vi skjøtte skogen vår godt og sikre fremtidig attraktivt råstoff til industrien. Det vil kreve innsiktsfull skogpleie. Samtidig må norsk treindustri sørge for å posisjonere seg så den blir konkurransedyktig. Vi tror etterspørselen globalt vil eksplodere på vei ut av pandemien. Vår nasjonale og regionale industri har fortrinn de bør utnytte. Høy kompetanse, rimelig og ren energi, samt at den ligger nært våre skogressurser.

Skog- og treklyngen WoodWorks! jobber med å styrke næringen. En næring med bærekraftige løsninger som erstatter fossile, som lagrer CO2 i materialene, og som gir lønnsomme, grønne industriarbeidsplasser i fremtiden.

Der samarbeid som skaper konkurransefortrinn, på tvers av sektorer og med sterke forbindelser til forskningen, blir stadig viktigere.

Bare slik kan vi beholde en sterk verdikjede for tømmer i vår region – og i hele landet.

Vi tror etterspørselen globalt vil eksplodere.