Nyheter

WoodWorks! utfordret listetoppene i Trøndelag på konferanse om det grønne skiftet

Foto av: Rune Hedgart, WoodWorks!

Verdal Næringsforum arrangerte en konferanse om det grønne skiftet i forbindelse med premieren på musikkteateret Sol av Isfolket i regi av Fjellteateret i Vera 12. august, og på initiativ fra Erlend Haga i Fjellteateret. Målet var at distriktene skal sette dagsorden i den viktige omleggingen vi må inn i. 

Man hadde klart å samle en rekke sentrale politikere, profilert møteledelse og NHO direktøren til å komme med dagens hovedoppspill til debatten. I tillegg fikk WoodWoks! Cluster, NTE og Nibio komme med meget kortfattede utfordringer til debattantene. 

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid fikk en unik mulighet til å sette dagsorden for debatten gjennom sitt forberedte oppspark i starten. Han snakket om det grønne skiftet vi må begi oss inn i. Debatten som fulgte dreide seg imidlertid først og fremst om «ordinære» næringspolitiske saker; eiendomsskatt og EØS-avtalen. Det ble derfor mindre tid til det annonserte temaet, som de tre neste som kom med utfordringer trakk opp. 

Rune Hedegart stilte fra WoodWoks!. Han etterspurte en satsing på den klimavennlige, fornybare og distriktsbaserte skognæringa som er i nærheten av det politikerne har lagt inn til fangst og lagring av karbon (CCS) i prosjektene Månelanding og Langskip. Skognæringa, fra stubbe til ferdig produkt, vil uten tvil være en svært viktig del av det grønne skiftet, mens CCS faktisk sett bidrar til å forlenge oljealderen. Likevel har man brukt til sammen rundt 37 milliarder kroner på CCS, som per i dag knapt har gitt ett eneste tonn lagret CO2, mens man ved siste anledning kuttet 36 millioner i skogvirkemidler. Dette til tross for at vi veit at skogen i dag tar opp CO2 tilsvarende rundt halvparten av Norges klimagassutslipp, og dette opptaket kan økes betraktelig. I tillegg, noe som faktisk er et hovedpoeng i denne sammenhengen, erstatter produkter av tre varer fra fossile kilder, og gir med det et raskt og varig kutt i utslippene. 

Debatten delte seg i to leirer; de fleste ville plante mer skog, mens MDG og SV mente hogst gir utslipp og vil legge om skogbruket totalt; bort fra flatehogst. Debatten kom aldri inn på hele verdikjeden og man kom ikke til poenget om substitusjonseffekten, distriktsdimensjonen og det å skaffe landet økt verdiskaping som ikke er baserer seg på fossile kilder. 

Christian Stav fra NTE bad partiene redegjøre for hvordan de vil skaffe mer fornybar energi, noe som er helt nødvendig for å kunne snu seg bort fra fossil energibruk. Alle løp så fort de kunne bort fra det flere hadde stått på barrikadene for tidligere; vindmøller på land. Nå skal de til havs, da mener alle at alt blir så mye bedre. I tillegg skal vi effektivisere energibruken og oppgradere eksisterende vannkraftverk. Ingen turte helt å svare på Stavs utfordring. 

 Nærmest på overtid skulle Lars Bendik Austmo fra Nibio sin utfordring diskuteres. Han ønsket svar på hvordan politikerne vil sikre forskningsaktivitet i distriktene. Den korte påfølgende debatten dreide seg først og fremst om utdanning. 

Åpent oppslaget fra arrangementet.

Ole Erik Almlid sparket i gang debatten om det grønne skiftet på Verdal Næringsforenings konferanse i Vera 12. august. Debatt havnet imidlertid fort inn på generell næringspolitikk. Foto Rune Hedegart.

 

Skjækerfjellene på grensa mellom Norge og Sverige danner et vakkert bakteppe for både næringskonferansen og friluftspelet Sol av Isfolket på Tronsmoen i Vera. Foto Rune Hedegart.