Nyheter

FNs klimapanel: skog og tre kan erstatte materialer med høyt klimaavtrykk

Skog- og trenæringa vil være en viktig aktør i det grønne skiftet, noe som støttes av FN's siste rapport om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. Rapporten slår fast at skog er blant de næringer som kan bidra til å kutte utslipp og øke opptaket av Co2. 

Foto av: Guro Angell Gimse

-Det er gledelig at FN’s klimarapport nå er tydelig på at skog kan øke tilgangen på råvarer som kan erstatte materialer med høyt klimaavtrykk i andre sektorer, og dermed virke som et godt klimavirkemiddel. Dette er en del av klimaregnskapet som er underkommunisert, sier Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst.

Denne virkningen betegnes som substitusjonseffekt, og handler om at dersom vi erstatter oljebaserte produkter med tre, får vi totalt sett en større klimagevinst enn om vi lar skogen stå uten å utnytte den. Inn i dette regnestykket inngår også skogplanting.

-For hvert tre vi bruker vil vi plante to, forteller Bakke som er opptatt av at det må plantes mer skog.

FN’s klimapanel sier at mange klimatiltak i denne sektoren er rimelige og kan oppskaleres på kort sikt. De mener også at “vedvarende og regionspesifikke barrierer fortsetter å hemme den økonomiske og politiske gjennomførbarheten av de mulige klimatiltakene i jordbruks-, skogbruks- og arealbrukssektoren”.

-Vi må få nasjonale myndigheter til å satse på skog og verdiskaping, og de må støtte klimaskogplanting. Dette innebærer en påskoging  av egnede områder. Landsskogtaksteringen har identifisert områder i Norge som egner seg godt for dette, sier Bakke, som viser til at FN’s klimapanel sier vi har alle muligheter til å nå klimamålene, men at det haster.

Foto: God stemning i møte med nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust om skog som klimatiltak og regjeringens store skogsatsing