Nyheter

Unik pådriversatsing i Trøndelag

Skogsatsing Trøndelag er et felles prosjekt for å øke aktiviteten ved å aktivisere skogeierne. Arbeidet skjer gjennom seks skognettverk, der alle kommuner i Trøndelag er med, samt Surnadal, Aure og Bindal i hhv. Møre og Nordland.

Pådriverordningen fyller et behov for direkte kontakt med skogeier, og opererer i rommet mellom skogeier på den ene siden og skogaktørene og kommunenes sterkt reduserte veiledningstjeneste på den andre siden.

Skog- og vegpådrivere har kontakt med skogeierne for å gi informasjon og bygge opp kunnskap. Vegplanleggere planlegger veier og utarbeider solide byggeplaner, med kostnadsoverslag som grunnlag for søknad om statsbidrag og anbudsinnbydelse. For Kommunene er pådriverordningen et verktøy for å utføre forvaltningsrollen. Vi opplever også større politisk engasjement og kunnskap om skognæringa i kommunene. Vi vet dette gir resultater, og både skogkulturaktiviteten og skogsvegbygginga har økt i regionen. Vi skulle gjort mer og fortsatt satsingen.

Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Statsforvalteren og næringa. Det er behov for få på plass en nasjonal satsing som sikrer midler til en langsiktig finansiering av pådrivere og vegplanleggere i fylkene. Vår erfaring er at dette er nødvendig for å nå nasjonale mål om å øke aktiviteten og for gjennomføring av nasjonal skog- og klimapolitikk.