Nyheter

Store klimagassutslipp fra skogbrann

Aktivt skogbruk hindrer skogbrann

Foto av: WoodWorks!

Flere norske medier har oppslag om store klimagassutslipp som kommer fra de mange skogbrannene på den nordlige halvkule. Brannfrekvensen og størrelsen på brannene har økt. Dette kommer fram i en rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Se for eksempel NRK-oppslag om dette.

Forskning viser at aktivt skogbruk er svært klimavennlig

En forskningsrapport fra et internasjonalt forskningssamarbeid kom i 2021 til at de nordiske skogene, der det drives et aktivt skogbruk med stort uttak av fornybart tømmer, har et enorme netto opptakere av CO2. Til sammenlikning har de helt urørte skogområdene på Nordkalotten, som primært finnes i Alaska, store netto utslipp av CO2.

Forklaringa på den store forskjellen er i bunn og grunn enkel, i all sin kompleksitet: I Norden har skogen verdi og leverer viktige produkter til samfunnet. Man har derfor bekjempet skogbrann i lang tid og bygget opp store skogressurser som lagrer CO2. I de urørte områdene finnes det ikke infrastruktur, slik at det er praktisk svært vanskelig å bekjempe brann, og man har heller ingen interesse av å gjøre det. Derfor får skogbrannene herje mer eller mindre fritt og frigir lagret CO2 i form av karbon i tremateriale til atmosfæren. Gjengroinga går sakte, så det tar lang tid før tilsvarende mengde CO2 igjen er lagret i ny vegetasjon.

Er fredning av skog en god klimastrategi?

Så ser vi også oppslag i media der det spekuleres i at Norge vil trekke seg fra EUs klimakrav på skog og arealområdet, såkalt LULUCF (Landuse, landuse change and forestry; arealbruk, arealbruksendring og skogbruk). Flere miljøorganisasjoner har vært raskt ute med en pressemelding, der de sterkt advarer mot dette, blant annet fordi de mener vi heller må lagre CO2 i skogen ved å frede den. Vi freder arealer for å ha urørte områder og til en viss grad av hensyn til biologisk mangfold. Men det er totalt feilslått å frede med tanke på klima, blant annet med referanse til det som står over, og fordi det vil fjerne tilgangen til den kanskje viktigste resursen i det grønne skiftet; tømmer.

Norge står i fare for å ende opp med et beregnet netto utslipp fra skog- og arealbruksområdet. Dette kommer for en stor del av at vi i Norge faktisk avskoger store arealer, 60 000 dekar i året i følge Landbruksdirektoratet! Det har også å gjøre med hvilket år man setter som utgangspunkt for beregningen. Den norske oppbyggingen av skogressursen har nådd en foreløpig topp. Når vi nå begynner å høste av det vi har “sådd”, vil det beregningsteknisk gi utslipp, når man ser isolert på skogen. Men ser man på hele verdikjeden, noe som er helt opplagt at man skal gjøre, så vil de store tømmerresursene gi en formidabel klimagevinst, når vi bruker disse i stedet for ressurser fra fossile kilder. Faktisk er denne gevinsten i gjennomsnitt 1 tonn spart CO2-utslipp for hver m3 tre vi bruker.

Dette er skrevet for å få inn litt fakta i debatten, ikke for å ta stilling til om Norge skal si ja eller nei til EUs klimakrav.