Nyheter

Stor verdiskaping fra Trøndersk skog

Ny rapport fra SINTEF og NIBIO viser verdiskaping i landbruk og landbruksrelatert virksomhet i Trøndelag

Foto av: WoodWorks!

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har SINTEF og NIBIO laget en rapport som viser status og utfordringer for økonomisk verdiskaping i landbruk og landbruksrelatert virksomhet i Trøndelag. Det skjer stadig endringer i beregningene, slik at det ikke er enkelt å sammenlikne tallene i denne rapporten med tilsvarende eldre rapporter. Men alt i alt kan vi konkludere med en positiv utvikling for skog- og trenæringen.

De mest interessant tallene for skognæringa finner man i vedleggstabell 5 helt bakerst, som blant annet viser produksjonsverdiene. I Trøndelag er de i 2022 0,9 milliarder kr i skogbruket og 10,8 milliarder i skogrelatert industri, til sammen opp mot 12 millarder kr. Dette utgjør 14 % av landet som helhet. Tar vi med ringvirkningene for samfunnet, som man ofte gjør i slike beregninger, er de tidligere er beregnet til 30 %, havner vi på 15,3 milliarder kr. Tidligere undersøkelse viser at veksten i skog- og trebransjen i Trøndelag er rundt 15 % høyere enn i resten av landet.

Rapporten tydeliggjør behovet for å ha en fungerende fullstendig verdikjede for å skape verdier. Skogbruket isolert sett genererer ikke de helt store verdiene, men er naturlig nok avgjørende for resten av kjeden. Det er gjennom videreforedlingen de store verdiene skapes. Trøndelag er i en posisjon der det er industri som foredler alle sortiment fra skogen, noe vi dessverre ikke har i resten av landet. Industrien her benytter omtrent dobbelt så mye virke som det hogges i fylket.

En viktig konklusjon er at vi må ha en næringspolitikk som treffer hele verdikjeden for at den skal fungere godt.

Rapporten finnes digitalt her.