Nyheter

Rammeverk for sertifisering av karbonfjerning vedtatt i EU

Norsk Biokullnettverk har en fin presentasjon av det nye regelverket som nylig er vedtatt. Vi tillater oss å gjengi litt av det de presenterer.

Regelverket, Carbon Removal Certification Frameworks (CRCF), har en definisjon av karbonfjerning som samsvare med definisjonen til IPCC: Aktivt fange CO2 fra atmosfæren og varig lagre det i hav, på land, i geologiske formasjoner eller i produkter (vår oversettelse). Rammeverket fastsetter regler for registrering, utstedelse og bruk av enheter for karbonfjerning. Dette er et viktig moment, fordi ulike løsninger for karbonfjerning har ulike tidshorisonter for lagring (permanent fjerning vs. karbonlandbruk).

Rammeverket har en teknologinøytral tilnærming hvor ulike metoder for karbonfjerning er delt inn i tre kategorier, der skog og treprodukter inngår i to til tre av punktene:

 1. Permanent karbonfjerning
  Innebærer permanent fjerning og lagring av atmosfærisk eller biogen CO2 over flere hundre år. Metoder innenfor denne kategorien inkluderer direct air capture (DACS), enhanced rock wathering (ERW), bioenergi med karbonfangst- og lagring (BECCS) og karbonbinding i biokull.

 2. Midlertidig karbonlagring i produkter med lang levetid
  Lagring av CO2 i produkter med lang levetid, dette inkluderer bla. trebaserte byggematerialer. Karbonet skal være lagret i minst 35 år. Produktene skal kunne overvåkes og kontrolleres i hele perioden.

 3. Midlertidig karbonlagring fra karbonlandbruk eller Carbon Farming
  Omhandler tiltak innenfor landbruk som fremmer karbonopptak og/eller karbonlagring i jord og skog.

 4. Utslippsreduksjon fra jord (gjennom karbonlandbruk)
  Reduserte utslipp av karbon og lystgass fra jord. Forutsatt at aktiviteten samlet sett forbedrer jordas karbonbalanse gjennom bla. redusert/ingen jordbearbeiding, fangvekster, redusert gjødselintensitet.

Etter at forordningen er implementert, har EU-kommisjonen ansvar for utviklingen av metoder for karbonfjerning. Kommisjonen har fått i oppgave å levere det første settet med metoder innen 12 måneder etter at forordningen er implementert. Det betyr at sertifisering av karbonfjerning i henhold til CRFD skal kunne utføres ved utgangen av 2025.

Så får vi se hvilken betydning dette får for Norge, men av erfaring må vi vel regne med det vil gjelder her også!