Nyheter

WoodWorks! har gitt innspill til stortingsmeldinger om klima og naturmangfold

Pri 1 er å redusere klimagassutslipp og ta opp og lagre karbon, ellers når vi ikke de andre av FNs bærekraftsmål.

I vårt innspill fokuserer vi på at Norge må få bukt med den store nedbyggingen av skogarealer og andre årsaker til avskoging, som i dag ligger på 60 000 daa i året. Dette fordi avskogede arealer gir klimagassutslipp, uten at det tas opp ny CO2 i nye trær, det reduserer produksjon av fornybare ressurser og det medfører en varig endring av naturarealet.

Utgangspunktet for at vi har laget vårt innspill er at Klima- og miljødepartementet har gjennomført høringsmøter og tar imot skriftlige innspill til to stortingsmeldinger de skal lage; en om naturmangfold for å følge opp den internasjonale naturavtalen, og en om klima for perioden fram mot 2035, på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Det er stilt ni spørsmål vi er bedt om å svare på. Les vårt innspill her.