Nyheter

Oppdatert kunnskapsgrunnlag for klimatiltak i skog

Gjennomgang av 11 utvalgte tiltak i bestandsskogbruket

Foto av: Forside Nibio rapport 22 2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har Nibio gått gjennom kunnskapsstatus på 11 ulike klimatiltak, utvalgt av direktoratene, innenfor det tradisjonelle
bestandsskogbruket.

Miljødirektoratet mfl. definerte i 2026 bærekraftig skogbruk i klimasammenheng slik: “Bærekraftig skogbruk i klimasammenheng innebærer at skogens produktivitet og evne til å lagre karbon ikke forringes, og at karbonbeholdninger ikke reduseres permanent. Vanlige skogbruksaktiviteter, som tynning og sluttavvirkning, vil normalt ikke redusere verken produktivitet eller skogens evne til å lagre karbon, og reduksjonen som skjer i karbonlageret er av midlertidig karakter….”

Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget fra 2023 konkluderer med at det ikke er grunnlag for å endre syn på den forventede klimaeffekten av tiltakene. Effekten på naturmangfoldet er også vurdert, og det er for det aller meste vurdert å ha liten effekt, men det er noen forskjeller.

Tiltakene som er vurdert: Treslagsvalg etter hogst, grøfterensk etter hogst, plantetetthet i etablert foryngelse, markberedning, skogplantreforedling, tynning, råtebekjempelse, gjødsling med treaske på torvmark, nitrogengjødsling av skog og planting av skog på nye arealer (gjengroingsarealer).

Les hele rapporten her.