Nyheter

Flaskehalser på det offentlige veinettet begrenser næringstransport

Transportselskapet Nord, Hernes Transport, NHO og Næringsforeningen i Værnesregionen sørget for medieoppmerksomhet på temaet i NRK radio

Foto av: WoodWorks!

Flaskehalser i denne sammenhengen, er punkter på en veistrekning hvor det ikke er tillatt å kjøre med fulle lass. Årsakene til at det er restriksjoner på vekt eller lengde kan for eksempel være hva veien tåler av belastning, hvor sterk ei bru er, eller krappe kurver. I mange tilfeller har veieier nedklassifisert veien «for sikkerhets skyld», uten at det ligger god dokumentasjon for behovet for slik nedklassifisering, og uten å tenke over hva dette betyr for veislitasje, klimagassutslipp, verdiskaping og transportkostnader.

I Norge er det ikke tillatt å kjøre standard vogntog på 85 % av de kommunale veiene. Med standard vogntog menes 10 tonn aksellast, 60 tonn totalvekt og 24 meter lengde (jfr. veilista fra Statens Vegvesen).

I Trøndelag er 80 % av kommuneveiene stengt for standard vogntog. 70 % av kommuneveiene er klassifisert for 50 tonn totalvekt, mens 10 % står i 40 tonn eller lavere. Sistnevnte er det i praksis umulig å få fram tømmer over. I tillegg er lengdebegrensningene også flaskehalser, og i Trøndelag er 10 % av veiene ikke tillatt for tilhenger, mens 15 % bare er tillatt for korthenger.

Tømmertransport på kommunale veier med flaskehalser fører til at en må kjøre flere turer for å få fram tømmeret. Tilsvarende gjelder for annen næringstransport, og fører både til økte kostnader, økt drivstoff-forbruk, økt slitasje på veiene og redusert trafikksikkerhet ved at det må kjøres flere turer for å frakte samme mengde.

Skognæringa Kyst har engasjert Transportøkonomisk Institutt (TØI) til å gjennomføre en samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å fjerne flaskehalser for tømmertransport på kommunale veier i kystskogfylkene. Gevinsten er basert på en oppskriving av veien til å kunne kjøre fulle lass med tømmer for perioden fram til 2036 og 2096. Fylkesveier med tilknytning til kommuneveier med flaskehalser er tatt med i analysen. Veiene skal også prioriteres etter samfunnsøkonomisk nytte. Analysen er hittil gjennomført for Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Arbeidet starter nå opp i Trøndelag. Resultatene for Trøndelag er ventet å foreligge innen sommeren 2024.

På morgensendingen 21. mars 2024 i NRK-Trøndelag (radio) var flaskehalsen for tømmertransport over Hell-brua tema. Transportselskapet Nord, Hernes Transport, NHO og Næringsforeningen i Værnesregionen bidrar i innslaget. Bra sak, i to deler, med musikk imellom! Innslaget starter kl 08.10 i morgensendinga her:

Hør innslaget på NRK Trøndelags God morgen-sending her. (Klikk “Tidspunkter” ganske midt på sida, og skroll deretter ned til “01:47:22 Svak Hellbru” og “01:54:53 Dette mener næringslivet om svak Hellbru”.)