Nyheter

Naturvernforbundet, NOAH og MDG ønsker stopp i hogsten i yngletida

Foto av: WoodWorks!/Christer Rognerud

Forslaget fra flere naturvernorganisasjoner for litt siden om å forby hogst i gjenværende naturskog har ikke fått umiddelbar tilslutning fra ledende politisk nivå. Men det har avstedkommet et oppdrag til Miljødirektoratet om å lage et kart over gjenværende naturskog. Les hva Norsk Skogbruk skriver om kartlegging av naturskog her.

Nå er Naturvernforbundet ute med nytt forslag om et forbud for å begrense hogst; stopp i all hogst i hekketiden! Og de har NOAH med på laget, og har fått støtte fra Rasmus Hansson i MDG.

Les Naturvernforbundets forslag i Nationen her.

Les hva NOAH- for dyrs rettigheter, skriver på sin hjemmeside om forbud mot hogst her. De kommer med påstander som ikke har rot i virkeligheten, som “flere dyrearter står i fare for å utryddes” (pga hogst, vår tilføyelse). De har nå en underskriftskampanje i gang, der de skriver: “Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for å verne norske skoger, stanse flatehogst, og hjelpe dyrene som har skogen som sitt hjem. NOAH vil levere underskriftene til norske myndigheter med krav om å stanse flatehogst, og hogst i yngletiden.”

Les om sertifiseringsreglene på dette temaet og hvordan Norges Skogeierforbund vurderer hogst i yngletida her.