Nyheter

EU ønsker økt opptak av karbon i den nordiske skogen

Men det gir en begrenset, kortvarig effekt, og man mister tilgang til skogens fornybare ressurser

Foto av: WoodWorks!/Christer Rognerud

I Danske Banks nyhetsmagasin “Skog & Ekonomi” nr 1/mars 2024, er det en artikkel som vurderer EUs ønske/krav om økt innlagring av karbon i de nordiske skogene. Konklusjonen er ganske tydelig; det er helt feilslått medisin for å utnytte skogens klimaeffekt best mulig.

Det er to måter å øke skogens karbonlager; 1) Redusert hogst ved enten å sette av større arealer til fri utvikling eller øke omløpstiden. 2) Øke produksjonen i skogen, ved intensivt skogskjøtsel, forsøke å redusere skader, bruk av foredlet plantemateriale, utnytte treslag av utenlands opprinnelse, gjødsling, m.m.

Har man en kort tidshorisont i sin vurdering, er det eneste svaret redusert hogst, for det er kun gjødsling som virker relativt raskt på økt produksjon, de andre tiltakene virker først etter en del år. Problemet er at det økte lageret man får ved å la skogen bli eldre er relativt kortvarig og vil etter hvert begynne å avta. Dette fordi veksten stagnerer og opptaket går ned i gammel skog og den naturlig avdøingen øker. Men hovedproblemet i en slik strategi, er at man da reduserer den virkelig store klimaeffekten skogen har; som leverandør av fornybare materialer, til erstatning for materialer med langt større klimapåvirkning.

Artikkelen viser også de store økonomiske konsekvensene av en slik strategi. Investeringene i skogindustrien vil gå drastisk ned. Man viser til det konkrete eksemplet i Nord-Amerika, der man har havnet i en negativ spiral etter store barkebilleangrep og krav om redusert hogst.

Det er vel verdt å lese artikkelen, som har med mange flere vurderinger enn det vi har tatt med her.

Se også vårt innlegg om økt bruk av lukkede hogster.