Nyheter

Nibio skal kartlegge karbon i skogsjord

Foto av: WoodWorks!

Det blir ofte hevdet at 80 % av karbonet i skogen er lagra i jordsmonnet. Men hvor kommer det tallet fra? Undersøkelser som er gjort spriker mye. Nå skal Nibio kartlegge karbonet i skogsjorda, ved å ta prøver fra skogsjord på 3 000 forskjellige steder i Norge. Før start angir de at rundt 60 % av karbonet i de boreale skogene er lagra i jordsmonnet, men her vil det være svært store forskjeller fra jordtype til jordtype.

Et viktig moment vi kan håpe de etter hvert kan svare på, er i hvilken grad hogst påvirker lageret av karbon i jordsmonnet. Logikken og den skogfaglige kunnskapen tilsier at hogst i veldig liten grad påvirker karbonet som er godt lagra nede i jorda. Men mange fra miljøsida framstiller det som om mye av det lagra karbonet forsvinner i forbindelse med hogst. Svenske undersøkelser kommer til at hogst i liten grad påvirker jordkarbonet, og at veksten av den nye skogen raskt tar opp igjen den mengden karbon som lekket ut i forbindelse med hogsten.

Ved å gjenta prøvetakinga over år, vil Nibio få en serie resultater, og dermed finne ut noe om hvordan lagringen skjer og endrer seg over tid – i god landsskogtakseringstradisjon.

Les mer om kartleggingsarbeidet på Nibios hjemmeside her.