Nyheter

Landbruksministeren fikk orientering

om skog- og trenæringa i Trøndelag

Foto av: Rune Hedgart, Skognæringa Kyst

Landbruksminister Olaug Bollestad var nylig i Trøndelag, og ville gjerne ha informasjon om skogsatsing generelt og arbeidet med skogsveier spesielt. Fredag 6. august arrangerte vi skogdag for henne i Ytteråsen i Stjørdal. Veiforeninga på Bergsveien i Stjørdal, i samarbeid med Nidaros Skogforum, la opp et svært fint og illustrativt opplegg. Skognæringa Kyst, WoodWorks! Cluster og Statsforvalteren orienterte og Sigbjørn Hammer, som hadde planlagt veien, fortalte om planleggingsprosessen og forskjellige hensyn som blir tatt. Skogpådriver Torbjørn Garberg og veipådriver Vegard Kjøsnes deltok også aktivt.

Bergsveien ble ferdigstilt i 2019 og ligger fint i terrenget. Den utløser rundt 10 000 m3 hogstmoden skog. Av dette er allerede omtrent 8 000 m3 hogd og arealene tilplantet. Sintef har beregnet at samfunnsverdien av tømmer øker med vel 11 ganger fra levering fra skogeier til ferdig produkt i Trøndelag. En beregning for alle veier som ble bygget i Trøndelag i 2019 viser at hver krone som blir brukt i tilskudd frembringer en samfunnsverdi på 55 kroner. En så stor multiplikasjon av statlige midler mente Bollestad man ikke kunne oppnå særlig mange andre steder.

På skogdagen poengterte vi hvor viktig det er å drive «skogpådriving» overfor skogeierne. Gjennom prosjektet Skogsatsing Trøndelag har man klart å finansiere skog- og veipådrivere i seks skognettverk, samt ha veiplanleggere som kan planlegge og prosjektere veiene. Prosjektet viser klare effekter, så vi veit dette virker for å øke aktiviteten, med påfølgende samfunnsverdiskaping. Bollestad fikk med seg en klar oppfordring om å sikre nasjonal finansiering av en langsiktig pådriverordning, helst for hele landet – og hun var enig i at det er snakk om «småpenger» for å få det til!

Se mer om hva vi presenterte i de tre notatene Olaug Bollestad fikk overlevert på skogdagen.
Skogsveger i Trøndelag 2021
Skogsvegbygging i kystskogbruket
Økt verdiskaping som følge av skogsveg- og pådriversatsinga i Midt-Norge

 

Olaug Bollestad viste stort engasjement for skog og skogbruk på skogdag i Stjørdal. Foto Skognæringa Kyst.

 

Landbruksminister Olaug Bollestad fikk god informasjon om Skognæringa i Trøndelag og skogsveier spesielt på skogdag i Stjørdal 6. august. De som informerte var f.v. fylkesskogmester hos Statsforvalteren Rune Saursaunet, leder av skogklyngen WoodWorks! Kjersti Kinderås, veiplanlegger Sigbjørn Hammer, prosjektleder i Skognæringa kyst Rune Hedegart, Landbruksminister Olaug Bollestad og leder i veilaget for Bergsveien Ola Morken. Foto Skognæringa Kyst.