Nyheter

Samling for skognettverkene i Trøndelag I Selbu

Flott vær og godt faglig innhold

Foto av: Atilla Haugen, Biodrone

24. og 25. oktober inviterte Statsforvalteren skognettverkene i Trøndelag til samling med base på Selbusjøen hotell. Dette er en del av Skogsatsing Trøndelag, som er et felles prosjekt for å øke aktiviteten ved å aktivisere skogeierne. Arbeidet skjer gjennom seks skognettverk, der alle kommuner i Trøndelag er med, samt Surnadal, Aure og Bindal i hhv. Møre og Nordland.

Pådriverordningen fyller et behov for direkte kontakt med skogeier, og opererer i rommet mellom skogeier på den ene siden og skogaktørene og kommunenes sterkt reduserte veiledningstjeneste på den andre siden.

Skog- og vegpådrivere har kontakt med skogeierne for å gi informasjon og bygge opp kunnskap. Vegplanleggere planlegger veier og utarbeider solide byggeplaner, med kostnadsoverslag som grunnlag for søknad om statsbidrag og anbudsinnbydelse. Satsingen gir også større politisk engasjement og kunnskap om skognæringa i kommunene.

Prosjektet finansieres av Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Statsforvalteren og næringa. Det er behov for få på plass en nasjonal satsing som sikrer midler til en langsiktig finansiering av pådrivere og vegplanleggere i fylkene. Vår erfaring er at dette er nødvendig for å nå nasjonale mål om å øke aktiviteten og for gjennomføring av nasjonal skog- og klimapolitikk.

På denne samlinga var det ekstra fokus på at vi også må ta ut skogen i de bratte områdene, vi må bygge gode skogsbilveger som ligger fint i terrenget, utnytte moderne utstyr som droner for å skaffe best mulig oversikt over status i ungskogen og formidle dette til skogeier. Det var også en bolk om naturskade og vernskog.

Her noen bilder fra befaringa, foto WoodWorks!:

 

Veien inn til drifta i bratt terreng lå veldig fint i terrenget og var bygd lett over myrene, slik at de ble lite påvirket.

Det eneste utstyret som brukes for å få fram virke fra bratt terreng i Trøndelag finner man for tiden i Selbu.

Parti med ungskog og utsikt mot Selbusjøen. Selbu er en flott kommune, som er rik på skog.