Nyheter

Bioverdi: Økt verdiskapning fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektoren

Hvilke synergier finnes i disse tre sektorene? Hva kan næringene lære av hverandre? Finnes det nye varestrømmer og verdier mellom sektorene? Dette er bare noen av spørsmålene prosjektet Bioverdi skal finne svaret på.

Bioverdi er et tverrsektorielt treårig samarbeidsprosjekt mellom hav-, jord- og skognæringene i Trøndelag. Næringene er representert gjennom NCE Aquatech Cluster, Agritech Cluster og WoodWorks! Cluster.

Representanter fra de tre samarbeidende klyngene, fv. Åslaug Hennissen; leder Agritech Cluster; Kjersti Kinderås, leder WoodWorks! Cluster og Hege Michelsen Kolstad, prosjektkoordinator NCE Aquatech Cluster.

I både hav-, jord- og skogbrukssektoren jobbes det mye og godt med sirkulærøkonomi, bioøkonomi og innovasjonsprosjekter for bedre ressursutnyttelse. Men fram til nå har dette stort sett skjedd sektorvis. Samtidig ligger Norge i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi, og Trøndelag har en unik mulighet til å ta en global lederrolle. Blant annet har Trøndelag betydelig volum av restråstoff og det eksisterer sterke og komplette verdikjeder innen hav-, jord- og skogbruk. I tillegg har Trøndelag innovative og markedsrettede næringer, samt verdensledende miljøer innen Forskning og Utvikling (FoU).

Det ligger også mye kunnskap i hver sektor, som kan være nyttig for de andre sektorene. Fram til Bioverdi-prosjektet manglet regionen en felles arena hvor næringene kan del både kunnskap og erfaringer. NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! Cluster og Trøndelag Bondelag så derfor behovet for å samle de tre sektorene og synliggjøre de områdene hvor ny innovasjon vil skape muligheter for næringslivet. Partene så også at det var en «missing link», og Agritech Cluster ble derfor etablert og en del av Bioverdi.

I tillegg til de tre klyngene, har Trøndelag Fylkeskommune vært en viktig støttespiller for prosjektet. Bioverdi er finansiert av fylkeskommunen, og fylkeskommunene har gjennom hele prosjektet vært en viktig støttespiller som har bidratt inn i prosjektet.

Vegen videre

Bioverdi er en start, og ikke et prosjekt som avsluttes med to streker under svaret. Gjennom prosjektet har vi sammen sett på muligheter, utfordringer, og lært av hverandre. Ut ifra dette arbeidet har det kommet nye prosjekter, som skal jobbe videre med konkrete løsninger og tiltak.

Gjennom prosjektperioden har Bioverdi fungert som et verktøy for å identifisere hvor skoen trykker, og for å finne samarbeidspartnere og mulige nye prosjekter. Det betyr at selv om Bioverdi 1.0 avsluttes i 2023, lever mange viktige og spennende prosjekter videre.

Alle prosjektpartnerne ønsker å videreføre arbeidet som er påbegynt i Bioverdi. Derfor ble det søkt Trøndelag Fylkeskommune om støtte til gjennomføring av Bioverdi 2.0, og søknaden ble innvilget av hovedutvalg for næring og industri i november 2023. Dermed kan vi i Bioverdi 2.0 bygge videre på arbeidet som ble gjort i Bioverdi 1.0.

Fakta om Bioverdi:

 • Periode: 2021-2023.
 • Prosjektpartnere: WoodWorks! Cluster, NCE Aquatech Cluster, Agritech Cluster
 • Finansiert av: Trøndelag Fylkeskommune.
 • Hovedmål: Mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene.

Et utvalg prosjekter og satsinger som springer ut av Bioverdi:

 • «Forskningsbasert sirkulær forretningsmodell jord – skog – hav». Søknad fra klyngene til Innovasjon Norge (IN). Finansiering 2,5 av totalramme 5 mill NOK, avgjøres i november – 23. Et direkte resultat av prosjektet. Konseptet ble løftet på kort tid og med bred forankring hos bedrifter i klyngene. Dette er et eksempel på at vi raskt kan bygge et godt prosjekt gjennom samarbeid mellom klyngene, og få koblet på bedrifter, som normalt er en krevende prosess.
 • «Fremtidens matproduksjon med AgriAquaNettverket» – HubNode-søknad til IN. Finansiering 3 av totalramme 6 mill NOK. Direkte resultat av prosjektet.
 • Agritech Cluster. Rask etablering grunnet læring av arbeidsmetodikk og bruk av apparatene til de to andre klyngene. Tildelt toårig finansiering fra Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt kontingenter og egeninnsats fra over 60 medlemsvirksomheter.
 • Arbeidsgruppe på biorest i samarbeid med Nordic Green Business Forum. Forumet skal være et årlig samarbeidsforum som veksler mellom Sverige, Norge og Finland. Her settes dagsorden for de grønne næringenes forretningsmuligheter. Hensikten er å skape et arenaforum hvor Grønt næringsliv diskuteres, med fokus på verdikjedene basert på råstoff fra skog-, jord- og havbruk (de grønne næringsstoffene).
 • Prosjektet «Kartleggingsstudie; Restråstoff i Trøndelag, forekomst og status på bruksområder, blå og grønne verdikjeder» finansiert av Trøndelag Fylkeskommune. Prosjektet skal gi en kvantitativ og kvalitativ oversikt over forekomst av restråstoff fra blå og grønne verdikjeder i Trøndelag; volum, kvalitet og eventuelle utfordringer. Prosjektet er en direkte effekt av BioVerdi 1.0, og de tre klyngene deltar i prosjektets styringsgruppe. 3,5 mill. NOK. Leverandør: Ernst & Young, med NIBIO, ReSourcer og GreenHouse.
 • Samarbeid mellom SinkabergHansen, Val FoU og teknologiutvikler Mekon om etableringen av BioTa AS (Biologisk TestArena), et akvaponi testsenter for blå og grønn næring i Rørvik, der ressursgjenvinning, sirkulærøkonomi og innovasjon er hovedretningen.  BioTA skal være en arena for kunnskapsbygging, med relasjon til forskning og utvikling (FoU), næringsliv, offentlig forvaltning og utdanningsinstitusjoner.
 • Val har bygd et anlegg med akvarium på 500 liter, slik at nå blir det akvaponi, og ikke bare hydroponi på Val videregående skole.