Prosjekt

Nytt forprosjekt i WoodWorks! Cluster

Sammenstilling og erfaring med skogeierretta oppsøkende virksomhet

Skogeierprosjekt og utvikling av veiledningstjenester er prioriterte tema i ARENA prosjekt.

Vi har nå fått finansiert et arbeid som skal sammenstille tiltak av skogeierretta oppsøkende virksomhet og erfaringer fra slikt arbeid.

Bakgrunn for arbeidet; Det er igangsatt og utført mange tiltak rettet mot skogeieren med mål om økt aktivitet og økt avvirking i kystskogbruket. I dette inngår Skognettverkene i Trøndelag med sine aktivitetspådriverprosjekt. Disse skognettverkene utgjør i dag en nøytral part i veiledningsapparatet mot skogeieren, og pådriverprosjektene er operative til utgangen av 2018.

Vi ønsker med dette prosjektet å få:

  1. En sammenstilling av skogeierretta oppsøkende virksomhet og tiltak i kystskogbruket.
    1. Hvilke tiltak er utført og positive erfaringer med disse.
    2. Hvilke metoder og verktøy har gitt positive resultater.

Skogpådriverprosjektene i Trøndelag gis en egen vurdering.

  1. Forslag til tiltak for skogeierretta oppsøkende virksomhet i kystskogbruket.
    1. Det skal gjøres en vurdering av tiltakene som er utført i fylkene og som har vist seg å ha positive effekter for økt aktivitet og økt avvirkning i skogbruket.
  1. Beskrivelse av ulike innganger for å nå skogeieren og anbefalinger for en videre oppfølging landsdelsvis i kystskogbruket.

I en oppfølging til denne sammenstillingen vil det være et hovedmål å styrke og utvikle veilednings-modeller, samt utvikle verktøy som skal brukes i en permanent pådriver- og veiledertjeneste

Sammenstillingen og rapport utarbeides av Bygdeforskning ved Gro Follo, og skal ferdigstilles innen 31.12.2017.

Finansiering:

100.000 kr. fra Kystskogmidlene

100.000 kr. fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune