Prosjekt

Skogbehandling for verdiproduksjon i et endret klima

Dette prosjektet gjennomføres av Skogeierforbundet, Norskog, alle skogeierandelslagene og NIBIO. Nils Bøhn i Skogeierforbundet leder prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at veiledning innenfor optimalisert skogsbehandling, synes å være preget av enkeltpersoners skjønn og at det mangler kunnskap på enkelte områder. Dette gjelder bl.a. ift. skogbehandling og råte. Råte påfører norsk skogbruk et stort økonomisk tap. Samtidig synes det som om det er stor faglig uenighet om hvordan en aktiv skjøtsel med ungskogpleie og tynning slår ut. Sprikende veiledning fører til lav aktivitet blandt skogeiere.

Ift. klimaendringene, vil dette påvirke skogens dynamikk og vekst, samt risikoen for ulike typer av skader og bør dermed påvirke valg av skogbehandling. Fokuset på klimatilpassing av skogbehandlingen har så langt spilt en relativt liten rolle i skogforskningen i Norge. Internasjonalt er den vitenskapelige litteraturen relatert til tilpasning av skogbehandlingen i et endret klima mangfoldig. Denne viser at en vurdering av avvirkningstidspunkt og differensiering av ulike lokaliteter med henblikk på risiko, er sentralt for et økonomisk optimalt skogbruk i et endret klima.

Prosjektets mål

Prosjektets hovedmål er å bidra til at skogarealenes potensiale for skogproduksjon, virkeskvalitet og verdiskaping blir utnyttet på en optimal måte.

Delmål

Prosjektet skal:

  1. Sammenstille eksisterende kunnskap om konsekvenser (på produksjon, virkeskvalitet og skogeiers økonomi) av ulik skogbehandling, sett i lys av et klima i endring.
  2. Avdekke kunnskapshull, og konkretisere forskningsbehovene knyttet til optimal skogbehandling.
  3. Gi mest mulige klare og entydige råd til skogeierne om skogbehandlingen og hvilke konsekvenser ulike valg vil ha.

Prosjektet anslås ferdigstilt i løpet av høsten.

Rapportene fra prosjektet blir gjort offentlig tilgjengelige.

For mer utfyllende informasjon om prosjektet:

Skogbehandling i et klima i endring