Prosjekt

Skogpådrivere og oppsøkende virksomhet i Trøndelag gir økt aktivitet i skogen.

Foto av: Aage Storsve

Helt siden 2005 har det pågått en pådriverordning i Trøndelag. Første gang i Nidaros-regionen, og det første man samarbeidet om var maskinell tynning.

Oppsøkende virksomhet i prosjektform

Oppsøkende virksomhet i prosjektform kom først i Midtre Namdal i 2008, deretter på Innherred og LENSA fra 2009. I løpet av denne perioden har man utviklet skogpådriverfunksjonen til det som i dag anses som et av de viktigste tiltakene for økt aktivitet i skogbruket i Trøndelag.

Dagens operative skognettverk; LENSA, skognettverket i Namdal og Innherred Skognettverk har prosjektfinansiering frem til 31.12.2018. Som en del av prosjektene, og i WoodWorks! Clusternæringa i Trøndelag, utarbeides det nå tiltak for en videreføring av pådriverordningen.

Fyller «tomrommet»

Prosjektene er i tråd med politiske føringer for mer fokus på skogbruket i fylkene. Prosjektene bidrar til å skape økt aktivitet og økt kompetanseheving ute hos skogeierne. Skogpådriverne dekker arbeidsområder som andre ikke har kapasitet eller økonomi til å jobbe med i dag. Arbeidet skjer i tett samarbeid med næringsaktørene og kommunene, og bidrar til å sette skognæringa på kartet igjen.

Etter hvert har utvikling av gode verktøy i skogeierveiledningen og etablering av arenaer blitt noen av hovedoppgavene til skognettverkene. Med sin «nøytrale hatt» har prosjektansatte nådd svært mange skogeiere, og fyller i dag «veileder-tomrommet» som mangler i møte mellom forvaltninga og næringa.

Prosjektene er finansiert av kommunene, Fylkesmennene og Fylkeskommunene i Trøndelag, og Skognæringa i Trøndelag.

Aktuelle skogeierretta tiltak i skognettverkene er:

 • Skogmentorordning
 • Kunnskapsoppbygging skogfond og skogbeskatning
 • Utvikling av god praksis i forhold til opprusting skogsveger og re-vitalisering av vei foreninger
 • Oppfølging hovedplan veg
 • Flaskehalser som f.eks. broer
 • Tiltak for bedre transportøkonomiske løsninger fra stubbe til industri
 • Skogeierveiledning i forhold til skogbruks-planer
 • Økt aktivitet og kompetanse innen markberedning
 • Oppfølging av foryngelse og ungskogpleie
 • Økt aktivitet og verdiskaping med hoved- fokus rettet direkte mot skogeier
 • Oppfølging av unge, ferske og usikre skogeiere
 • Skogsvegplanlegging (vegprosjektering/utarbeidelse av byggeplaner)

Prosjektbeskrivelser

Skogprosjekt Namdal Prosjektbeskrivelse Skogprosjekt Namdal

Skogprosjekt Innherred Prosjektbeskrivelse Skogprosjekt Innherred

Lensa nettverket Prosjektbeskrivelse Lensa skognettverk

Årsmelding Lensa 2016 Årsmelding LENSA 2016